Cẩm Huỳnh

Cẩm Huỳnh

@qcam

Software Enbugger / Dumplings Maker


Writings

Inside a streaming parser

This post showcases how the streaming part in Saxy is done, and how a recent speed-up was made thanks to macros.


Posts on quan-cam.com

Timing attack

Timing attack là gì và vì sao một kỹ sư phần mềm như bạn lại phải quan tâm.

Một số kĩ thuật caching với HTTP/1.1

Giới thiệu RFC7234 và một số kỹ thuật tăng tốc web với HTTP/1.1 Caching.

Vô chiêu thắng hữu chiêu


Recent journals

菊花茶

Chuyện gặp người tốt

Random 27–05–2018